MySQL database restoration (Junglee style)

When restoring the MySQL database from CDROM backup, shutdown mysqld and then copy databases as follows:

# mysqladmin shutdown

# cp -R backup /var/lib/mysql

# chown -R mysql.mysql *

Restart MySQL server.